Dopredná kompresia


Ak sa v báze dát nachádzajú súbory dát utriedené podľa nejakej položky, možno na kompresiu hodnôt tejto položky využiť metódu doprednej kompresie. Podľa tejto metódy zapisujeme do bázy dát namiesto hodnôt komprimovanej položky číslo označujúce počet prvých znakov, ktoré sú v danej položke zhodné s hodnotou položky v predchádzajúcej vete, nasledovanej zvyškom rozdielnych znakov.

Pôvodné dáta Komprimované dáta
MICHALKA PAVOL 0MICHALKA PAVOL
MIKELKA EDUART 2KELKA EDUART
MIKLETIČ FRANTIŠEK 3LETIČ FRANTIŠEK
MIKULCOVÁ LUCIA 3ULCOVÁ LUCIA
MIKULIČ DANIEL 5IČ DANIEL
MIKULIČOVÁ KAMILA 7OVÁ KAMILA


[hlavná strana]

Dušan SOVIČ