LZW (Lempel-Ziv-Welch) kompresia


Komprimačný algoritmus označovaný ako LZW je pomenovaný podľa svojich objaviteľov pánov A.Lempela , J.Ziva a Terryho A.Welcha, ktorý pôvodný algoritmus LZ77 modifikoval. Jedná sa o bezstratovú komprimačnú metódu vhodnú na kompresiu jak grafických tak aj bilineárnych a textových súborov. Rôzne modifikácie metódy LZW sa používajú v bežných komprimačných programov PKARC, PAK, PKZIP, v UNIX-e príkaz "compress" ako aj pri formátoch počítačovej grafiky GIF, TIFF, PostScript... Rôzne metódy tejto kompresie sú patentované firmami IBM, Unisys a Compuserve. Základným princípom kompresného algoritmu LZW je vyhľadávanie rovnakých, opakujúcich sa reťazcov v spracovávanom vstupnom súbore a priraďovať im kódy.

 Tab.1   Príklad Slovníka
 kód
 reťazce
 0000  0
 0001  1
    :   :
 0254  254
 0255  255
 0256  145  201  4
 0257  243  245
    :     :
 4096  XXX XXX XXX

Nasledujúci príklad ukazuje veľmi zjednodušene (v samotnom algoritme LZW je to zložitejšie) kompresiu pomocou slovníka (dictionary). Predpokladáme, že slovník má kapacitu 4096 položiek. Z toho vyplýva, že jednotlivé kódy budú reprezentované pomocou 12 bitov. Kódy 0-255 v slovníku sú vyhradené a predstavujú jednotlivé byty (napr. ASCII znaky) vstupného súboru. Kompresia sa dosahuje použitím kódov 256 až 4095, ktoré reprezentujú reťazce. Napr. kód 256 reprezentuje sekvenciu 3 bytov 145 201 4. Vždy keď kompresný algoritmus narazí na tento reťazec vo vstupnom súbore umiestni kód 256 do výstupného kódovaného súboru. Pri dekompresii je kód 256 preložený pomocou slovníka do pôvodnej sekvencie bytov 145 201 4. Dlhé reťazce pripadajúce jednotlivým kódom a ich častý výskyt vo vstupnom súbore vedie k vysokej kompresii.

 


example_data_file

Tento prístup je značne zjednodušený a treba nájsť odpoveď na niektoré otázky:
 • ako určiť aké reťazce majú byť v slovníku
 • ako odovzdať dekompresoru rovnaký slovník aký použil kompresor
 • Algoritmus LZW pracuje so slovníkom, ktorý sa adaptívne prispôsobuje kódovaným dátam. Táto adaptívna metóda vytvára dynamický substitučný slovník. Slovník nieje potrebné prenášať pre potreby dekompresie, pretože dekompresor si vie z prijímaných dát vytvoriť vlastný duplicitný slovník.

  Vývojový diagram kompresného algoritmu LZW je uvedený na obrázku Obr.1. Tabuľka Tab.2 ukazuje detailne krok za krokom funkciu algoritmu na príklade vstupného súboru pozostávajúceho z 45 bytov ASCII textu the/rain/in/Spain/falls/mainly/on/the/plain. Keď hovoríme, že kompresor číta znak "a" zo vstupného súboru myslíme tím hodnotu 01100001 (číslo 97 vyjadrené 8 bitmi), kde 97 ja ASCII kód znaku "a" . Keď hovoríme, že zapíšeme znak "a" do kódovaného (komprimovaného) súboru myslíme tým 000001100001 (97 vyjadrené 12 bitmi).
  Algoritmus využíva dve premenné CHAR a STRING. Premenná CHAR je vyhradená pre jeden znak resp. môže obsahovať hodnotu v rozsahu 0 až 255 teda 1 byte. STRING je premenná s premenlivou dĺžkou reťazca, napr. skupina jedného alebo viac znakov s ktorého každý znak predstavuje 1 byte.

  Popis kompresného algoritmu LZW

  1. Kompresor štartuje prijatím prvého znaku zo vstupného súboru a umiestni ho do premennej STRING.
  2. Ďalší znak prečítaný zo vstupného súboru je uložený do premennej CHAR.
  3. Slovník je prehľadávaný za účelom zistenia výskytu duplicitných reťazcov, ktorým odpovedá príslušný kód. V bloku podmienky (3) je reťazec STRING+CHAR porovnávaný s reťazcami uloženými v slovníku. Môžu nastať dva prípady:


  4. Proces v bode 2. a 3. pokračuje pokiaľ niesu prečítané všetky znaky zo vstupného súboru (8).
  5. Po prečítané a spracovaní posledného znaku zo vstupného súboru program zapíše aktuálnu hodnotu STRING do komprimovaného súboru (9) v tabuľke riadok 45. paket

  Vývojoví diagram algoritmu LZW pre dekompresiu je uvedení na Obr.1 vpravo. Každý kód prečítaný zo vstupného skomprimovaného súboru je porovnaný s obsahom slovníku, ktorý sa buduje priebežne počas dekompresie. Každý prečítaný kód je spracovaný takýmto spôsobom. Dekompresor používa premenné OCODE (oldcode - predchádzajúci kód) a NCODE (newcode - aktuálne prečítaný kód). Postup dekompresie je zrejmí z vývojového diagramu.

  Tabuľka 2.  Príklad kompresie LZW na texte anglickej frázy: the/rain/in/Spain/falls/mainly/on/the/plain

    CHAR

  STRING
  +CHAR

  Je v slovníku? Výstup Pridaj do
  slovníku
  Nový
  STRING
  Komentár
   1 t  t  nie      t  prvý znak prečítaný - nič sa nedeje
   2 h  th  nie  t  256=th  h  
   3 e  he  nie  h  257=he  e  
   4 /  e/  nie  e  258=e/  /  
   5 r  /r  nie  /  259=/r  r  
   6 a  ra  nie  r  260=ra  a  
   7 i  ai  nie  a  261=ai  i  
   8 n  in  nie  i  262=in  n  
   9 /  n/  nie  n  263=n/  /  
   10 i  /i  nie  /  264=/i  i  
   11 n  in  áno(262)      in  prvý opakujúci sa reťazec nájdený
   12 /  in/  nie  262  265=in/  /  
   13 S  /S  nie  /  266=/S  S  
   14 p  Sp  nie  S  267=Sp  p  
   15 a  pa  nie  p  268=pa  a  
   16 i  ai  áno(261)      ai  našiel ai, ale ain ešte nieje v slovníku
   17 n  ain  nie  261  269=ain  n  pridaj ain do slovníku
   18 /  n/  áno(263)      n/  
   19 f  n/f  nie  263  270=n/f  f  
   20 a  fa  nie  f  271=fa  a  
   21 l  al  nie  a  272=al  l  
   22 l  ll  nie  l  273=ll  l  
   23 s  ls  nie  l  274=ls  s  
   24 /  s/  nie  s  275=s/  /  
   25 m  /m  nie  /  276=/m  m  
   26 a  ma  nie  m  277=ma  a  
   27 i  ai  áno(261)      ai  našiel ai v slovníku
   28 n  ain  áno(269)      ain  našiel aj dlší reťazec vyskytujúci sa v slovníku, ain
   29 l  ainl  nie  269  278=ainl  l  
   30 y  ly  nie  l  279=ly  y  
   31 /  y/  nie  y  280=y/  /  
   32 o  /o  nie  /  281=/o  o  
   33 n  on  nie  o  282=on  n  
   34 /  n/  áno(263)      n/  
   35 t  n/t  nie  263  283=n/t  t  
   36 h  th  áno(256)      th  našiel th, ale the ešte nieje v slovníku
   37 e  the  nie  256  284=the  e  pridaj the do slovníku
   38 /  e/  áno(258)      e/  
   39 p  e/p  nie  258  285=e/p  p  
   40 l  pl  nie  p  286=pl  l  
   41 a  la  nie  l  87=la  a  
   42 i  ai  áno(261)      ai  našiel ai v slovníku
   43 n  ain  áno(269)      ain  našiel aj dlší reťazec vyskytujúci sa v slovníku, ain
   44 /  ain/  nie  269  288=ain/  /  
   45 EOF  /    /      end of file, výstup STRING

   

  KOMPRESOR LZW
  DEKOMPRESOR LZW
  kompresor_lzw dekompresor_lzw
  blank_gifObr.1  Vývojové diagramy LZW kompresora a dekompresora

  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že realizácia algoritmu LZW by nemala činiť žiadne problémy. Avšak necitlivý prístup k implementácie algoritmu môže viesť k veľkým pamäťovým nárokom a pomalému vykonávaniu kompresie. Komerčné programy používajú rôzne triky a postupy ktorými dosahujú lepší výkon.

  Zopár problémov s ktorými sa treba vysporiadať:
 • problém s pamäťou vzniká pretože vopred nevieme, aký dlhý bude reťazec prislúchajúci jednotlivým kódom (napr. 261=ai , 278=ainl)
 • doba kompresie je limitovaná časom potrebným na vyhľadanie reťazca v slovníku
 • treba zabezpečiť efektívnu správu a organizáciu slovníku

 • Ako analógia môže poslúžiť telefónny zoznam. Chceme nájsť v telefónnom zozname tel. číslo kamaráta a jediné čo máme je telefónny zoznam usporiadaný podľa telefónnych čísel a nie v abecednom poradí. Toto si vyžaduje prehľadávať stránku po stránke. Toto je rovnako nevýhodná situácia ako hľadať kód spomedzi 4096 kódov prislúchajúci danému reťazcu. Treba slovník zorganizovať tak, že pri hľadaný nám napovie kde máme začať hľadať resp. nepristupovať k 4096 položkám v pamäti sekvenčne, ale slovník v pamäti rozdeliť na základe nejakých pravidiel do sekcií podľa vkladaných reťazcov.
  Táto stránka bola spracovaná podľa knihy
  The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Steven W. Smith,California Technical Publishing, Second Edition 1999,www.dspguide.com

  Niektoré výhody LZW kompresie:


  Informačné zdroje

  [1] Mark Nelson, "LZW Data Compression", October 1989
        http://www.dogma.net/markn/articles/lzw/lzw.htm
  [2] Dominik Szopa, "The Lossless Compression (Squeeze) Page"
        http://www.cs.sfu.ca/cs/CC/365/li/squeeze/


  [hlavná strana]

  Dušan SOVIČ