nadpis

Knižnica script súborov pod označením "JPEGtool" je určená pre programové prostredia Octave, Matlab a slúži k štúdiu procesu kompresie obrazu v štandarde JPEG, založenom na využití vlastností DCT (Diskrétna kosínusová transformácia). Knižnica script súborov umožňuje krok za krokom sledovať proces spracovávania (kompresie) obrazu v štandarde JPEG. Môžeme experimentovať s veľkosťou blokov pre transformáciu, použiť vlastnú kvantizačnú maticu, vyhladzovaciu schému popísanú Pennebakerom a Mitchellom pre potlačenie tzv. "štvorčekového efektu" (blocking artifact) a mnoho ďalších funkcií.

Kolekcia script súborov "JPEGtool" je voľne šírená v rámci GNU General Public License.

Knižnicu "JPEGtool" a dokumentáciu v pdf formáte je možné získať na domovskej stránke
http://www.dms.auburn.edu/compression/

Takže, pokiaľ chcete začať, stiahnite si prosím nasledovné súbory:


Inštalácia

Inštalácia je veľmi jednoduchá. Stačí rozbaliť script súbory do ľubovolného adresára, zadať Matlabu cestu do tohto adresára a je to. Môžeme začat pracovať. Na začiatok treba spomenúť, že program pracuje s obrázkami v odtieňoch šedi (grayscale), kde 1 pixel reprezentuje hodnota v rozsahu 0-255 (úrovne šedi). S obrázkami potom prirodzene pracujeme ako s maticou MxN. Knižnica umožňuje pracovať s externými grafickými súbormi vo formáte PGM (portable graymap format). Konverziu rôznych grafických formátov do formátu PGM umožňuje veľké množstvo voľne šírených programov. S knižnicou sú dodávané obľúbených testovacích obrázky (lena, mandrill,...) vo formáte PGM s ktorými môžete začať ihneď pracovať.


Zopár príkladov práce s knižnicou JPEGtool

Ako iste viete, JPEG spracováva obraz po blokoch 8x8 pixelov. Najprv sa na bloku 8x8 vykoná DCT, takto získané koeficienty sa následne vydelia príslušnými prvkami kvantizačnej matice a zaokrúhlia na celé číslo. Veľké množstvo koeficientov odpovedajúcich vyšším frekvenciám (popisujú jemné detaily) je po kvantizácii nulových. Väčšina vizuálne najdôležitejších informácií je potom koncentrovaná v malom počte kosínusových funkcií nízkych frekvencií. Pokiaľ chceme takto upravené (komprimované) obrazové dáta opäť zobraziť musíme použiť inverzný postup, teda koeficienty dekvantizovať a previesť IDCT (inverzná diskrétna kosínusová transformácia). Maticové operácie možeme zobraziť nasledovne:

postup maticových operácií

Vyššie popísaný postup si ukážeme na bloku dát 8x8. Do Octave alebo Matlabu zapíšeme nasledovné príkazy:


>x=round(rand(8)*100); % generuj maticu 8x8 náhodných čísel v rozsahu [0,100] 

>Tx=dct(x);      % vykonaj DCT

>QTx=quant(Tx);    % kvantizácia koeficientov po DCT 

>Ty=dequant(QTx);   % dekvantizácia

>y=invdct(Ty);     % inverzná DCT

>imagesc(y);      % zobraz výsledok


V mojom prípade Matlab vygeneroval nasledovnú maticu náhodných čísel.x =  97  13  56  57  60   6  77   2

  36  94  32  12  95  26  67  82

   5  70  37  52  29  100  13  62

  76  85  87  12  89  21  10  56

  89  21  37  77  10  50   1  24

  29  46   7  38   7  29  29  82

  25   8  20  82  23  67  82  26

  93  85   5   5  93  96  99  75Koeficienty matice x po DCT.Tx = 384.5000  -0.0689  27.6603  31.2473  15.5000 -17.9695 -12.2691  -7.3536

  -1.1140  41.7838 -18.6708 -31.2459  4.7646 -18.3245  -4.4001  44.7543

  38.0240 -45.4237  11.6716  52.1476 -11.6006  32.3106 -54.9454  42.1842

 -60.7105  21.1178  -2.6269 -23.6366  37.5449  90.0104  -0.2989  -1.0405

  31.5000  69.1154  12.4084  41.4637  26.0000  22.1033  16.2375  56.2218

 -15.0677  11.5608 -38.5672 -15.9607  -9.5308  42.3927  12.0432  14.0394

 -11.4205 -10.8080  16.0546  0.9892  -7.1012 -12.9742  17.3284 -34.6441

 -24.3865  -2.7168 -47.4212  16.9030  -6.4103  74.7339  33.0198 -64.0399DCT koeficienty po kvantizácii štandardnou kvantizačnou maticou.QTx =  24   0   3   2   1   0   0   0

   0   3  -1  -2   0   0   0   1

   3  -3   1   2   0   1  -1   1

  -4   1   0  -1   1   1   0   0

   2   3   0   1   0   0   0   1

  -1   0  -1   0   0   0   0   0

   0   0   0   0   0   0   0   0

   0   0   0   0   0   1   0  -1Koeficienty po dekvantizácii.Ty =  384   0  30  32  24   0   0   0

   0  36  -14  -38   0   0   0  55

  42  -39  16  48   0  57  -69  56

  -56  17   0  -29  51  87   0   0

  36  66   0  56   0   0   0  77

  -24   0  -55   0   0   0   0   0

   0   0   0   0   0   0   0   0

   0   0   0   0   0  100   0  -99Koeficienty po IDCT.y = 102.3174  7.4996  57.9278  59.4468  75.1161  -9.2387  96.9114  0.1895

  49.8142  60.9104  51.1926  14.6731  65.5600  25.6701  66.9971 84.6520

  23.0871  68.0270  37.0273  70.7737  13.1485  86.5896  29.8868 67.7823

  44.9448  79.7272  86.2678 -19.0474 117.4735  50.4652 -17.9739 39.0450

 101.1292  35.0461  37.4252  81.0385 -15.2393  52.8380  17.3287 39.7800

  32.5337  20.0047  22.4397  39.3822  27.2841  23.1986  14.0960 75.2781

  29.6585  15.9319 -11.3322  95.2973  6.6842  72.9784  64.3820 48.3909

 101.3401  80.2601  18.4307  2.0967 103.9181  85.6481 113.4366 54.4510

Poznámky:


Vyššie popísaný postup teraz zrealizujeme na reálnom obrázku, ktorý prečítame zo súboru.

>x=getpgm('bird.pgm'); % nahraj z disku obrázok bird.pgm

>Tx=dct(x);       % vykonaj DCT     

>QTx=quant(Tx);     % kvantizácia koeficientov po DCT

>Ty=dequant(QTx);    % dekvantizácia

>y=invdct(Ty);     % inverzná DCT

Túto sekvenciu príkazov môžeme nahradiť jedným príkazom, ktorý realizuje všetky tieto kroky.

>[y,r]=jpeg(x,Q)

x - matica originálnych dát (x môžeme zadať ako maticu, alebo ako meno súboru napr. 'bird.pgm')
Q - špecifikuje kvantizačnú maticu
y - matica reprezentujúca nový obrázok po transformácii a kvantizácii, nakoľko proces je stratový x a y sa budú líšiť
r - vracia percentuálny podiel úspory dát po kvantizácii, pomocou r môžeme posúdiť stupeň kompresie

Ďalej budeme pracovať s obrázkom bird.pgm [256x256 grayscale] a použiejeme rôzne kvantizačné matice (stdQ a 2*stdQ). Do Matlabu zapíšeme nasledovné príkazy:


>x=getpgm('bird.pgm');   % nahraj z disku obrázok bird.pgm

>[obr1,r1]=jpeg(x,stdQ);  % jpeg, výsledok do obr1 a stupeň kompresie do r1

>[obr2,r2]=jpeg(x,2*stdQ);

>r1             % vypíš stupeň kompresie

>r2

Obrázok obr1 bol získaný použitím štandardnej kvantizačnej matice stdQ. Obrázok obr2 sme získali použitím štandardnej kvantizačnej matice, ktorej koeficienty sme zdvojnásobili a teda kvantizácia bola v porovnaní s obr1 "silnejšia". Výsledkom "silnejšej" kvantizácie je vyšší stupeň kompresie za cenu nižšej kvality výsledného obrázku. Jednoducho povedané; po "silnejšej" kvantizácii sa vynulovalo viac koeficientov.

Originál obrázok bird.pgm Obrázok po kompresii jpeg QMAT=stdQ Obrázok po kompresii jpeg QMAT=2*stdQ
originál obrázok bird.pgm jpeg(x,stdQ), r=87.5076 jpeg(x,2*stdQ), r=92.0059

Použitie vyhlaďovacej metódy

JPEG spracúva obraz nezávisle po blokoch 8x8. Preto môžeme pri "silnej" kvantizácii stratiť detailné informácie medzi jednotlivými blokmi. Obrázok potom trpí tzv. "štvorčekovým efektom" (blocking artifact), kde jednotlivé bloky 8x8 na seba farebne nenadvezujú.
Kosínusová transformácia použitá v JPEG má vlastnosť, ktorá môže (nepriamo) pomôcť vyhladiť prechody medzi susednými blokmi; vždy, keď obrázok blok po bloku rekonštruujeme z komprimovanej podoby. V tomto prípade je vhodné implementovať vyhladzovaciu schému ako časť procesu rekonštrukcie.
Ďalej budeme pracovať s vyhľaďovacou schémou označovanou "back-end smoothing procedure" publikovanou Pennebakerom a Mitchellom.
JPEG dekompresor disponuje len hrubým odhadom o originálnych frekvenčných zložkách, ale má dosť dobrý odhad o priemernej hodnote úrovni šedi v danom bloku 8x8. Myšlienka vyhladenia spočíva v tom, že použijeme priemernú hodnotu úrovne šedi (jasu), ktorú reprezentuje DC-koeficient z najbližších susedných blokov na prispôsobenie hodnôt AC-koeficientov v spracúvanom bloku 8x8.
Nasledujúci obrázok ilustruje tento proces na jednom "superbloku" pozostávajúceho v strede z obrazových dát 8x8 a jeho najbližších susedov.
    DC     smoothed
Usporiadanie blokov Originál a vyhladený "superblok"

Teraz aplikujme vyhlaďovaciu metódu na reálny obrázok bird.pgm.


>x=getpgm('bird.pgm'); % nahraj z disku obrázok bird.pgm

>Tx=dct(x);       % vykonaj DCT 

>QTx=quant(Tx,4*stdQ); % kvantizácia koeficientov po DCT

>Ty=dequant(QTx);    % dekvantizácia

>Tz=deblock(Ty);    % vyhlaď

>z=invdct(Tz);     % inverzná DCT

>imagesc(z);      % zobraz výsledok

jpeg(x,4*stdQ) vyhladený
bird "silná" kvantizácia (4*stdQ), potom vyhladnenie

Všimnite si na akom mieste pri spracovaní dát sa vykonáva vyhladenie. Je to za operáciou dekvantizácie. Z toho vyplýva, že použitie vyhladenia nemá žiadny vplyv na kompresný pomer, pretože nezasahuje do procesu DCT a kvantizácie a používa sa až na strane dekompresora.


[hlavná strana]

Dušan SOVIČ