Miera kompresie pri JPEG


Základnou mierou pre vyjadrenie účinnosti algoritmu kompresie je faktor kompresie Cr (niekedy tiež popisovaný ako kompresný pomer) definovaný ako podiel


    veľkosť pôvodných dát

Cr = ----------------------------

   veľkosť komprimovaných dát

Medzi dosiahnutým faktorom kompresie a kvalitou výsledného obrázku je vzťah nepriamej úmernosti. Vyššia hodnota faktoru kompresie vedie k zhoršeniu kvality obrázku.

Jedným z merítok kvality obrázku navrhnutého Wallacom je počet bitov na pixel ( bpp) v komprimovanom obrázku Nb, ktorý je definovaný ako podiel celkového počtu bitov v komprimovanom obrázku a počtu pixelov vzťahom


    počet zakódovaných bitov

Nb = --------------------------

      počet pixelov

Iným štatistickým ukazovateľom pre ocenenie kvality komprimačných algoritmov môže byť stredná kvadratická odchýlka RMS (Root Mean Square), definovaná podľa vzťahu

RMS - Root Mean Square
_
  , kde xi je pôvodná hodnota pixelu a xi je hodnota pixelu po dekompresii, n je počet pixelov

Ďalším ukazovateľom pre posúdenie kvality stratového kompresného algoritmu je odstup signál-šum PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). Je definovaný ako dekadický logaritmus podielu strednej kvadratickej odchýlky chyby a farebnej hĺbky.

PSNR - peak signal to noise ratio

  , kde RMSE (Root Mean Square Error) je stredná kvadratická odchýlka chyby, b je počet bitov, ktorými je vyjadrený 1 pixel.

Pri ďalších výpočtoch budeme za RMSE dosadzovať hodnotu RMS pretože sú totožné (RMS je vlastne počítaná z chyby - rozdiel originálu a dekódovaného obrázku). Hodnoty RMS a PSNR vlastne ukazujú štatistický rozdiel pôvodného a dekomprimovaného obrázku. V niektorých prípadoch, nemusia verne reprezentovať vizuálnu kvalitu obrázku - obrázok s vyšším RMS môžeme vnímať ako vizuálne kvalitnejší, ako obrázok s nižšou hodnotou RMS. Obecne však môžeme povedať, že komprimovaný obrázok, sa tím viac blíži originálu, čím má nižšiu hodnotu RMS a väčší odstup signál-šum PSNR.


Pre vyjadrenie parametrov miery kompresie som vykonal malý test s obrázkom "lena" [256x256 grayscale]. Kompresia do formátu JPEG bola vykonaná programom Ulead SmartSaver Pro 1.0 a štatistické spracovanie dát bolo realizované v programovom prostredí Matlab.

Pre originálny obrázok lena je potrebných 8 bpp (spolu 65 536 bytes). Pri bezstratovej kompresii do formátu GIF (37 556 bytes) je potrebných 4,58 bpp, kompresný pomer je 1,7:1. Pre formát PNG (25 082 bytes) je potrebných 3,06 bpp s kompresným pomerom 2,6:1.

originál obrázok "lena"

originál obrázok

lena komprimovaná JPEG Q75 lena diferencia=|originál-jpeg| colorbar
lena komprimovaná JPEG Q75 (9 984 bytes)
kompresný pomer = 6,6:1
RMS = 3,87
PSNR = 36,38 dB
Nb = 1,22 bpp

lena komprimovaná JPEG Q50 lena diferencia=|originál-jpeg| colorbar
lena komprimovaná JPEG Q50 (6 972 bytes)
kompresný pomer = 9,4:1
RMS = 5,26
PSNR = 33,71 dB
Nb = 0,85 bpp

lena komprimovaná JPEG Q19 lena diferencia=|originál-jpeg| colorbar
lena komprimovaná JPEG Q19 (3 972 bytes)
kompresný pomer = 16,5:1
RMS = 7,60
PSNR = 30,52 dB
Nb = 0,48 bpp

Poznámky


[hlavná strana]

Dušan SOVIČ