Aritmetické kódovanie


Aritmetické kódovanie predstavuje ďalšiu efektívnu kompresnú metódu a je kandidátom na nahradenie Huffmanovho kódovania v rôznych aplikáciách, pretože dáva lepšie kompresné výsledky o 5 až 10%, aj keď za cenu náročných aritmetických operácií s veľkými reálnymi číslami. Je veľmi náročné na pamäť a výkon procesora. Aritmetické kódovanie nepracuje na princípe nahradzovania vstupného znaku špecifickým kódom. Namiesto toho, kódovaný vstupný tok znakov nahradí jedným reálnym číslom z intervalu <0,1). Na začiatku uvažujeme celý tento interval. Ako sa správa predlžuje, spresňuje sa i výsledný interval a jeho horná a dolná hranica sa k sebe približujú. Čím je kódovaný znak pravdepodobnejší, tím sa interval zúži menej a k zápisu dlhšieho intervalu stačí menej bitov.

Spôsob aritmetického kódovania si ukážeme na príklade správy "baca".


Znak  Pravdepodobnosť

------ -----------------

 a     0.5    

 b     0.25

 c     0.25

Pravdepodobnosti výskytu znakov sú nám známe a potrebujeme prideliť každému znaku určitý interval z rozsahu <0,1) na základe pravdepodobnosti jeho výskytu. Pritom nieje jedno, ktorému intervalu bude pridelený daný znak. Naše 3 znaky budú zaradené do jednotlivých intervalov nasledovne.


 Znak  Pravdepodobnosť  Interval

------ ----------------- -----------

 a     0.5     0.00 - 0.50

 b     0.25    0.50 - 0.75

 c     0.25    0.75 - 1.00

Nakoľko, každý interval je vľavo uzavretý a vpravo otvorený tak napr. c bude v intervale 0.75 - 0.9999... . Dôležitý význam pri aritmetickom kódovaní má prvý kódovaný znak. Keď kódujeme správu "baca" , prvý znak je "b". Začiatočný znak nám určuje, že správa bude zakódovaná ako číslo, ktoré sa nachádza v intervale odpovedajúceho prvému znaku. V našom prípade môžeme očakávať číslo v rozsahu 0.5 - 0.75. Takto sme zakódovali prvý znak . Rozsah sa nám zmenšil na 0.5 - 0.75. Ďalší znak je "a" a prináleží mu interval 0.0 - 0.5. V rozsahu 0.5 - 0.75 bude časť 0% - 50% (interval pre "a" je 0.0 - 0.5) z tohto rozsahu reprezentovať znak "a". Tím sa nám rozsah zase zmenšil na rozmer 0.5 - 0.625. Analogickým spôsobom pokračujeme v delení intervalu ďalej.

Algoritmus pre uvedený postup kódovania by vyzeral nasledovne:


set Low to 0

set High to 1

while there are input symbols do

  take a symbol

  CodeRange = High – Low

  High = Low + CodeRange * HighRange(symbol)

  Low = Low + CodeRange * LowRange(symbol)

end of while

output Low


Znak  Low value  High value

------ ---------- -----------

     0.0    1.0

 b   0.5    0.75

 a   0.5    0.625

 c   0.59375  0.625

 a   0.59375  0.609375

princíp delenia intervalu

Výsledkom procesu kódovania je hodnota 0.59375, ktorá teraz reprezentuje správu "baca".

Proces dekódovania je nasledovný:

Algoritmus dekódovania bude vyzerať nasledovne:


get encoded number 

Do 

  find symbol whose range straddles the encoded number 

  output the symbol 

  range = symbol low value - symbol high value 

  subtract symbol low value from encoded number 

  divide encoded number by range 

until no more symbols 

Pre náš príklad bude proces dekódovania prebiehať nasledovne:


 Číslo Znak Low  High  Range

------- ---- ---  ----  -----

0.59375  b  0.5  0.75  0.25

0.375   a  0.0  0.5  0.5

0.75   c  0.75 1.0  0.25

0     a  0.0  0.5  0.5 

Hore uvedený algoritmus je vzhľadom k práci s veľkými reálnymi číslami (aritmetika floating point) v programátorskej praxi nepoužiteľný a je upravený tak, aby pracoval s číslami v pevnej rádovej čiarke (integer).Pri dekódovaní sme ignorovali problém, ako zastaviť proces dekódovania, keď už nieje viac symbolov k dekódovaniu. Tento problém môžeme riešiť dvoma spôsobmi: zakódovaním špeciálneho znaku EOF, alebo prenosom hodnoty dĺžky súboru spolu s kódovanou správou.


Informačné zdroje:

[1] Mark Nelson, "Arithmetic Coding + Statistical Modeling = Data Compression",
      Dr. Dobb's Journal February, 1991,
       http://www.dogma.net/markn/articles/arith/part1.htm
[2] Arturo San Emeterio Campos, "Arithmetic coding",
      http://www.arturocampos.com/ac_arithmetic.html
[3] DataCompression Reference Center, "Arithmetic coding",
      http://www.rasip.fer.hr/research/compress/algorithms/index.html
[4] P.G. Howard and J.S. Vitter, "Arithmetic Coding for Data Compression",
      http://www.cs.duke.edu/~jsv/Papers/catalog/node60.html


[hlavná strana]

Dušan SOVIČ